انجمن دوستی ایران و پرتقال

مهمترین اقلام صادراتی غير نفتي ایران به پرتغال


 سيم و كابل برق، 
انواع سنگ هاي ساختماني،
 قطعات الكتريكي خودرو،
 خشكبار،
 انواع فرش هاي دستباف و ماشيني 
مواد خام پليمري و شيميايي