انجمن دوستی ایران و پرتقال

اقوام و نژادها


مردم پرتغال ترکیبی از تیره های سلت، عرب ژرمن، بربر و ایبری هستند. در حال حاضر گروه های قومی و نژادی متعددی شامل نژادهای مدیترانه ای، گروه های آفریقایی (آنگولا، کاپ ورد، موزامبیک) آمریکای جنوبی (برزیل) و اروپای شرقی (اوکراین و رومانی) در پرتغال زندگی می کنند.
مذهب: نسبت گرایشات مذهبی مردم پرتغال عبارت است؛ از مذهب مسیحیت شاخه كاتوليك هاي پیرو واتیکان 92 درصد، پروتستان 4 درصد، منكر خدا 3 درصد و سایر گروه هاي مذهبی از جمله مسلمانان جمعا یک درصد (مسلمانان حدود 50 هزار نفرمی باشند.)

کشور

تعداد جمعیت مسلمان

درصدمسلمانان از جمعیت کشور

درصد مسلمانان نسبت به مسلمانان جهان

ایران

79.447.000

99.4

بیش از 0.1

پرتغال

65000

0.6

4.6